política

17-03-2020 #224

Moció del grup PSC-CP sobre la situació del carrer Folch i Torres i la cerca de solucions consensuades amb els veïns i veïnes del barri

Atès que el govern municipal anterior format pel PSC, CiU —actualment JuntsxPalau— i Guanyem va encarregar als Serveis Tècnics municipals la redacció del projecte executiu per les obres de reurbanització i conversió a doble sentit del carrer Folch i Torres.

Atès que La Junta de Govern Local a la seva sessió ordinària de data 1 de març de 2018 acordà l'aprovació inicial del Projecte Projecte executiu de les obres de reurbanització i conversió a doble sentit del C/ Folch i Torres a Palau-solità i Plegamans, redactat per part dels Serveis Tècnics municipals.

Atès que el 3 de setembre de 2018 es van iniciar les obres de reurbanització i conversió a doble sentit del C/ Folch i Torres entre el C/ Can Cortès i la Carrerada, finalitzades el 20 de desembre de 2018.

Atès que aquesta decisió va suposar una forta reivindicació veïnal sobre aquest projecte en relació a la conversió en doble sentit d'aquest tram de carrer.

Atès que la finalització de les obres va coincidir amb l'inici de les obres d'urbanització del polígon de Can Cortès Nord i, per la necessitat de reordenar el trànsit en la zona fins a la seva finalització, es va acordar mantenir el doble sentit del carrer Folch i Torres fins la finalització de les obres del Polígon.

Atès que en el seu moment, el govern municipal liderat pel PSC es va comprometre públicament a atendre una possible solució en relació a aquestes reivindicacions i realitzar només «un tram en doble sentit des del passeig de la Carrerada fins a la zona d'aparcament ubicada darrere del Pavelló Municipal d'Esports Maria Víctor».

Atès que en el seu moment, el govern municipal liderat pel PSC es va comprometre públicament a «a reunir-se un cop acabin tots els treballs al polígon per prendre conjuntament la decisió final sobre el sentit de la marxa d'aquesta via, sempre tenint en compte les advertències del personal tècnic i de la Policia Local».

Atès que fruït de les converses iniciades entre el govern anterior i l'Associació de veïns i veïnes, es va iniciar una etapa de diàleg per atendre peticions de la zona que van concloure en la pavimentació dels passatges ubicats entre els carrers Arquitecte Sert i Arquitecte Clavé fins a la zona verda dels Jardins de Manuel Carrasco i Formiguera, la millora de l'enllumenat d'aquests passatges, la instal·lació de bancs al carrer Folch i Torres, etc.

Atesa la necessitat de trobar solucions consensuades amb els veïns de la zona.

Per tot això, el grup municipal de del PSC-CP proposa al Ple l'adopció dels següents


Acords

 1. Instar al govern municipal a reconsiderar la decisió comunicada als veïns i veïnes el passat 18 de novembre de 2019 sobre mantenir la via en doble direcció.
 2. Instar al govern municipal a analitzar de forma exhaustiva les possibles alternatives tècnicament viables, com la reconversió total a un únic sentit o la conversió d'un únic tram del carrer de doble sentit.
 3. Presentar aquestes alternatives de forma exhaustiva al col·lectiu del veïnat representat per l'Associació de veïns i veïnes de Can Cortès.
 4. Instar al govern municipal a posar en marxa els mecanismes necessaris recollits al Reglament de Participació per prendre una decisió consensuada i participativa amb el veïnat de la zona.
 5. Instar al govern municipal a recollir les reivindicacions veïnals d'altres aspectes com la incorporació en la via de reductors de velocitat, una solució als esquelets de vivendes sense finalitzar, etc.
 6. Comunicar aquests acords a l'Associació de veïns i veïnes de Can Cortès.
 • ple ajuntament
 • política
 • notícies
 • palau-solità i plegamans
 • l'alzina

comparteix la notícia...