política

18-12-2019 #221

Aprovat el nou pressupost municipal per al proper any 2020, el primer del nou govern independentista de Palau-solità i Plegamans

alt
Relació del compliment objectiu d'estabilitat pressupostària per al 2020

L'última sessió plenària d'enguany va tenir com a plat fort l'aprovació del pressupost municipal que marcarà el funcionament econòmic del nou govern del consistori de Palau-solità i Plegamans durant l'any 2020, el primer de caràcter independentista a la nostra vila. Un pressupost que supera l'actual de l'època socialista en un 2,34%, assolint així la xifra de 17.457.549,77 euros —recordem que l'actual pressupost estava marcat en un total de 17.058.382,32 euros—. Uns pressupostos «socials, ecologistes i sostenibles» segons va indicar la regidora d'Economia y de Serveis Municipals, Miriam Portillo, tres hores abans de la renúncia al càrrec de regidora d'ERC per temes personals, en la seva exposició i rèplica al regidor del PSC, Marc Sanabria, qui va argumentar que no veia una línia clara en el pla de govern.

Un pressupost que no va agradar a tothom, ja que PSC i Ciutadans van votar en contra i Primàries es va abstenir. Un pressupost que es va debatre amb petites discrepàncies entre els regidors del govern i oposició.

El pressupost augmenta lleugerament la previsió d'ingressos dels impostos directes i indirectes, abaixant les taxes i els ingressos patrimonials, els actius i passius financers. D'altra banda, les despeses augmenten en personal, bens i serveis, disminuint la despesa financera.

Els ingressos

Comparant les xifres amb el pressupost actual, dins dels ingressos corrents, els impostos directes [cap. I] es situen en 9.896.422,35 €, pujant un 6,81%; juntament amb els impostos indirectes [cap. II], que es situen en 252.802,66 €, amb un increment del 17,58%; i les transferències corrents [cap. IV] amb una pujada del 0,47% arribant a 3.996.090,78 €.

Pel contrari, els ingressos per taxes [cap. III] abaixen un 10,10% respecte a l'actual pressupost, situant-se en 2.225.260,77 €, a l'igual que els ingressos patrimonials [cap. V], que marquen 327.609,72 €, disminuint un 0,27%. Això marca el total dels ingressos corrents en 16.698.186,28 €, un 2,68% més que l'ultim pressupost socialista.

Sumant als ingressos corrents les transferències de capital [cap. VII], que es situen en 75.000,00 €, un 34,98% més, s'obté un total d'ingressos no financers de 16.773.186,28 €, un 96,08% del total amb un increment del 2,79% vers l'actual.

Els ingressos financers s'abaixen un 7,65% situant la xifra en 684.363,49 €, al disminuir els actius financers [cap. VIII] un 67,74% , deixant-los en 10.000 €; i els passius [cap. IX] en 674.363,49 €, un 5,02% menys.

Les despeses

Al comparar les xifres de despesa, dins de les despeses corrents, les despeses de personal [cap. I] es situen en 7.082.056,93 €, un 2,41% més, juntament amb les despeses de bens i serveis [cap. II], 7.795.055,15 €, increment del 5,78%; i les transferències corrents [cap. IV], que pugen un 2,16% col·locant-se en 766.123,46 €. El fons de contingència [cap. V] es mantè igual, en 87.000,00 €. Pel contrari, abaixen les despeses financeres [cap. III] un 13,36% amb la xifra de 59.782,87 €, fent que el total de la despesa corrent sigui de 15.790.018,41 €, un 3,95% més.

Afegint la disminució en un 15,33% en les inversions reals [cap. VI], amb un import de 937.000 €, el total de la despesa no financera es situa en 16.727.018,41 €, un 2,64% més.

La despesa financera s'abaixa un 4,06% amb un valor de 730.531,36 € per la baixada del passius financers [cap. IX] d'un 4,23% arribant a 699.531,36 €. Els actius financers [cap. VIII] es mantenen en 31.000 €.

Com podem apreciar en la taula gràfica, l'estabilitat pressupostària es situa en 46.167,87 €, amb un estalvi net de 208.636,51 €, amb una capacitat o necessitat de finançament negativa, situada en -653.363,49 €, fet que provoca que el saldo financer es col·loqui en un total de 653.363,49 €.

  • pressupost municipal
  • política
  • notícies
  • palau-solità i plegamans
  • l'alzina

comparteix la notícia...